+31 6 29 80 56 45 INFO@NOMADSEVENT.NL

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENT OVEREENKOMST

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen de relatie tussen de Klant en Nomads Event met betrekking tot de levering van Photo Booth- en evenement styling en planning diensten. Door akkoord te gaan met dit contract stemt de Klant in met de onderstaande voorwaarden.

AANBETALING EN BETALINGSVOORWAARDEN PHOTO BOOTH 

Een niet restitueerbaar voorschot van €200 dient te worden voldaan bij bevestiging van het contract. Het resterende bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het evenement door de klant te worden voldaan.

In het geval van annulering minder dan 48 uur voor aanvang van het evenement, is de klant verplicht het volledige bedrag te betalen.

Bij evenementen die binnen 72 uur plaatsvinden, brengen wij een spoed toeslag van €75 in rekening.

BIJBOEKEN NA TIJDSLIMIET

Indien de klant ervoor kiest om langer gebruik te maken van de Photo Booth na het verstrijken van de afgesproken tijdslimiet, worden er extra kosten van €65 per uur in rekening gebracht. Na middernacht wordt dit tarief verhoogd naar €75 per uur. Deze kosten worden gefactureerd in uurlijkse intervallen.

AANBETALING EN BETALINGSVOORWAARDEN EVENT STYLING

Bij het reserveren van onze styling service vragen wij altijd een niet-restitueerbare aanbetaling van 30% van het totale bedrag. Deze aanbetaling is vereist om uw reservering te bevestigen. Na ontvangst van onze factuur heeft u 10 dagen de tijd om de betaling te voldoen. Zodra de betaling is ontvangen, zullen wij beginnen met de voorbereidingen voor uw dienstverlening. Het resterende bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van het evenement te worden betaald.

In het geval van annulering minder dan 5 dagen voor aanvang van het evenement, is de klant verplicht het volledige bedrag te betalen.

Voor styling opdrachten die binnen een week plaatsvinden, hanteren wij een spoedtoeslag van 10% bovenop het totaalbedrag. Bij specifieke design- en drukopdrachten kan de spoedtoeslag ook oplopen tot 30%.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

TE LATE BETALINGEN EN INCASSOKOSTEN

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, en nadat de ondernemer de consument heeft gewezen op de te late betaling, wordt de consument een termijn van 14 dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de betaling niet binnen deze 14-dagen-termijn plaatsvindt, is de consument over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is de ondernemer gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,-, en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-. De ondernemer behoudt zich het recht voor om af te wijken van deze genoemde bedragen en percentages indien dit in het voordeel is van de consument.

PRIJZEN EN KOSTEN:

Tenzij we samenwerken met een derde partij die exclusieve prijzen hanteert, zijn alle prijzen die door Nomads Event worden vermeld inclusief 21% btw. Houd er rekening mee dat de prijzen exclusief reiskosten zijn. Voor evenementen buiten Amsterdam geldt een reiskostenvergoeding van 0.40 euro per kilometer. We hanteren parkeerkosten die zowel vooraf als achteraf in rekening kunnen worden gebracht. In het buitenland worden extra kosten in rekening gebracht voor verblijf en andere gerelateerde uitgaven.

VOORBEREIDING EN UITVOERING:

De klant dient ervoor te zorgen dat Nomads Event tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst. Dit omvat het beschikbaar stellen van de evenementlocatie minimaal 4 uur voor aanvang van de styling. Voor grotere opdrachten zal Nomads Event aangeven hoeveel tijd er nodig is. Voor de Photo Booth is het noodzakelijk dat Nomads Event minimaal 1 uur van tevoren toegang heeft tot de locatie. We benadrukken dat de locatie gemakkelijk toegankelijk moet zijn, bij voorkeur met een lift of op de begane grond. In overleg kan deze termijn worden aangepast, afhankelijk van de omvang van het evenement. 

 UITBESTEDING AAN DERDEN:

Nomads Event behoudt zich het recht voor om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) uit te besteden aan derden.

INDICATIEVE AFBEELDINGEN EN BESCHRIJVINGEN:

Alle afbeeldingen, foto’s, schetsen, kleuren en omschrijvingen die op onze website en sociale media worden getoond, dienen slechts ter illustratie. Deze kunnen niet als basis dienen voor schadevergoeding, (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting. We benadrukken dat elk evenement dat wij verzorgen uniek is en dat voorbeeldfoto’s of eerder werk enkel een indicatie geven van onze stijl en mogelijkheden.

 INGEBREKESTELLING BIJ TEKORTKOMING:

Indien de Opdrachtgever van mening is dat Nomads Event (een onderdeel van) de Overeenkomst niet naar behoren nakomt, dient hij binnen 3 werkdagen een schriftelijke ingebrekestelling aan Nomads Event te verstrekken, inclusief een gedetailleerde beschrijving en beeldmateriaal van de vermeende tekortkoming.

AFWIJKING VAN OVEREENGEKOMEN PRIJS:

Nomads Event is in overleg met de consument gerechtigd om hoogstens 10% van de overeengekomen prijs af te wijken. Nomads event dient de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 PRIJSAANPASSINGEN:

Nomads Event behoudt het recht om de prijzen op enig moment aan te passen. Eventuele prijsaanpassingen zullen voorafgaand aan de ingangsdatum aan de klant worden meegedeeld.

EIGENDOM VAN MATERIALEN EN GEPERSONALISEERDE ITEMS:

Alle materialen die worden geleverd voor de styling van een evenement zijn en blijven eigendom dan wel in beheer van Nomads Event. Gepersonaliseerde items kunnen in overleg met Nomads Event worden behouden.

KOSTEN VOOR BESCHADIGDE MATERIALEN:

In geval van schade aan items tijdens het evenement worden achteraf kosten in rekening gebracht bij de klant voor reparatie of vervanging van de beschadigde items. Wij behouden ons het recht voor om alle kosten voor reparatie of vervanging van beschadigde apparaten of spullen volledig te verhalen op de consument.

VRIJBLIJVENDE OFFERTES:

De offertes van Nomads Event zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

SAMENGESTELDE PRIJSOPGAVE:

Een prijsopgave die is samengesteld uit meerdere diensten en producten verplicht Nomads Event niet tot het uitvoeren van de opdracht tegen een deel van de offerteprijs.

WIJZIGINGEN IN DATUM, TIJD OF LOCATIE

Elke aanvraag voor wijzigingen in de datum, tijd of locatie van het evenement moet schriftelijk worden ingediend, ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk geplande datum. In geval van onbeschikbaarheid voor de voorgestelde alternatieve datum, tijd of locatie, wordt de aanbetaling verbeurd verklaard en worden er geen diensten geleverd.

PARKEREN

De klant dient te zorgen voor een geschikte parkeerplaats voor het voertuig van Nomads Event gedurende de aanwezigheid op het evenement. De parkeerplaats dient zich in de nabijheid van de locatie te bevinden, en de klant dient vóór de evenementsdatum de benodigde parkeervergunning of -pas te verstrekken indien nodig.

TOEGANG, RUIMTE, STROOM EN LOCATIE VOOR DE PHOTO BOOTH

We leveren niet standaard een backdrop mee, dit is ook niet verplicht voor het gebruik van de Photo Booth. De klant dient een geschikte ruimte op de locatie te voorzien voor de Photo Booth. Deze ruimte moet vlak, stevig en minstens 2m2 zijn. Bovendien moet er een nabijgelegen stroompunt beschikbaar zijn voor de Photo Booth. 

Bij aankomst op locatie zal de booth manager bepalen wat de optimale positie is voor de Photo Booth, rekening houdend met factoren zoals lichtinval en achtergronden. Indien de klant er echter voor kiest om een andere locatie voor de Photo Booth te selecteren, aanvaardt de klant zelf de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gemaakte foto’s op die locatie.

 GEBRUIK VAN DE PHOTO BOOTH OP BUITEN LOCATIES

De Photo Booth kan op een buitenlocatie worden geplaatst, op voorwaarde dat deze afdoende beschermd is tegen weersinvloeden. Bij regen of dreigende regenval kan de Photo Booth niet buiten worden opgesteld. Houd er rekening mee dat de buitenverlichting kan variëren, en Nomads Photo Booth kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke schommelingen.  Zowel de Photo Booth als de printer mogen uitsluitend worden verplaatst door de aangewezen booth manager van die dag. In het geval dat deze apparatuur door anderen wordt verplaatst en dit schade veroorzaakt, zal de klant aansprakelijk worden gesteld voor de reparatiekosten.

DOWNLOADEN

Bij ontvangst van de downloadbare link voor de foto’s aanvaardt de klant alle verantwoordelijkheid voor het bewaren en beschermen ervan. Nomads Event is niet verantwoordelijk voor de levensduur van de geleverde media of toekomstige technologische veranderingen die de leesbaarheid ervan kunnen beïnvloeden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de foto’s indien nodig te kopiëren naar nieuwe media.

Om de foto’s op te slaan in de online galerij, dient de gast op de “Done” knop te tikken nadat de content is genomen. Dit zorgt ervoor dat de gemaakte foto’s correct worden opgeslagen voor latere download.

ONTWERP FRAME

Nomads Event zal een fotoframe ontwerpen op basis van het materiaal dat de klant verstrekt middels het design formulier, inclusief logo’s, lettertypen, monogrammen en ideeën. We zorgen voor een initiële ontwerpversie en bieden twee revisieronden aan. Eventuele extra revisies worden in rekening gebracht aan de klant tegen een tarief van € 35 per revisie.

Het standaard ontwerp bevat ons logo “Nomads,” maar in samenspraak met de klant kan dit worden aangepast naar “Nomads Photo Booth” als dat gewenst is. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat het ontwerp nauw aansluit bij de visie van de klant en de stijl van het evenement.

ONBEPERKT PRINTEN

Bij boekingen met onbeperkte prints kan het voorkomen dat ons team tijdens het evenement papier en inkt moet bijvullen. Dit proces neemt ongeveer 5 tot 10  minuten in beslag vanaf het moment van aankomst op locatie. Indien u merkt dat er geen papier of inkt meer beschikbaar is, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de booth manager voor assistentie.

GEBRUIK VAN BEELDEN EN PRIVACY

Nomads Event behoudt het recht om de beelden die zijn geproduceerd met de Photo Booth te gebruiken voor promotionele doeleinden, waaronder overdracht aan derden, hosting, opslag, reproductie, publicatie, weergave, distributie en meer. Dit dient ter bevordering van Nomads Event, zijn diensten en zakelijke doeleinden.

De klant garandeert de bevoegdheid om toestemming te geven voor het gebruik van de gelijkenis van alle personen op de beelden. De klant gaat akkoord met schadeloosstelling zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

Individuen die niet op beeld willen verschijnen of wanneer het evenement niet online gedeeld mag worden, kunnen dit aangeven aan de booth manager. We respecteren deze verzoeken. Bij het maken van beelden waarop mensen poseren, vragen we altijd vooraf toestemming voordat we de content delen. Uw privacy en voorkeuren zijn belangrijk voor ons.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: AFSTANDSVERKLARING

Onder geen enkele omstandigheid, tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst, zal Nomads Event, noch een van hun werknemers, managers, functionarissen of agenten aansprakelijk zijn jegens de klant voor enige vorm van verlies of schade, inclusief, maar niet beperkt tot directe, indirecte, economische, exemplarische, speciale, punitieve, incidentele of gevolgschade. Deze schade kan voortkomen uit: (a) de Photo Booth of styling service; (b) enige actie die ondernomen wordt met betrekking tot auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten, vertrouwelijkheidsrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; (c) eventuele fouten of omissies in de werking van de service; of (d) schade aan de computer, het mobiele apparaat of andere apparatuur of technologie van een gebruiker.

In geen geval zal het bedrijf aansprakelijk zijn jegens de klant of iemand anders voor verlies, schade of letsel, inclusief, maar niet beperkt tot overlijden of persoonlijk letsel. Het is belangrijk op te merken dat de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade mogelijk niet van toepassing is in sommige staten.

De klant stemt ermee in dat zij Nomads Event, evenals hun werknemers, managers, functionarissen en agenten, zullen verdedigen (op verzoek van Nomads Event), schadeloos stellen en vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, schade, verlies en kosten, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten en uitgaven, die voortvloeien uit of verband houden met enige van de hierboven genoemde aansprakelijkheden. Dit omvat tevens acties met betrekking tot de model release zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, evenals aanspraken met betrekking tot auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten, vertrouwelijkheidsrechten, eigendomsrechten of privacyrechten.

Deze clausule is bedoeld om de rechten en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen duidelijk en eerlijk te bepalen, en om een eerlijke en billijke oplossing voor eventuele geschillen te bevorderen.

DIENSTPERIODE PHOTO BOOTH

In overeenstemming met de verantwoordelijkheden van de Klant, stemt Nomads Photo Booth ermee in om een Photo Booth operationeel te hebben voor een minimum van 80% gedurende deze periode; occasioneel kan het nodig zijn om de activiteiten te onderbreken voor onderhoud van de Photo Booth.

DIVERSE VOORWAARDEN

Indien Nomads Event niet in staat is om een werkende Photo Booth te leveren gedurende ten minste 80% van de serviceperiode, zal de Klant een evenredig bedrag terugbetaald krijgen op basis van het ontvangen bedrag voor de geleverde service. Als er geen service is ontvangen, is de maximale aansprakelijkheid van Nomads Event beperkt tot de terugbetaling van alle betalingen die door de Klant zijn gedaan. Voordat een van de partijen stappen onderneemt, zullen beide partijen te goeder trouw samenkomen om hun geschillen op te lossen.

Als er geen overeenstemming wordt bereikt over het geschil, komen beide partijen overeen om het geschil voor te leggen aan een neutrale bemiddelaar. Beide partijen gaan akkoord met de jurisdictie, het rechtsgebied en de rechtskeuze van de hoofdzetel van Nomads Event op het moment van uitvoering van deze Overeenkomst.

ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF.

De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle verkoop- en servicekosten definitief zijn.

 

 

 

Wil je weten wat wij te bieden hebben en wat je ongeveerlijk betaald voor onze services gebruik dan de handige planner.

× Vragen?