+31 6 29 80 56 45 INFO@NOMADSEVENT.NL

Algemene voorwaarden

 

EVENEMENT OVEREENKOMST VOORWAARDEN EN CONDITIES

De persoon (personen) die akkoord gaat (gaan) met dit contract, gekend als “Klant”, gaat (gaan) ermee akkoord dat Nomads Event naar best vermogen photobooth en/of event services zal verlenen, op de manier die in deze Overeenkomst wordt beschreven. Dit is een bindend contract, waarin alle afspraken tussen de partijen zijn opgenomen.

DIENSTPERIODE PHOTO BOOTH

In overeenstemming met de verantwoordelijkheden van de Klant, stemt Nomads Photo Booth ermee in om een photobooth operationeel te hebben voor een minimum van 80% gedurende deze periode; occasioneel kan het nodig zijn om de activiteiten te onderbreken voor onderhoud van de photobooth.

VOORSCHOT EN BETALING PHOTO BOOTH

Een niet-terugbetaalbaar voorschot van €200 is verschuldigd bij akkoord van het contract. Het resterende bedrag moet 10 dagen voor het evenement van de klant betaald worden. De Klant is aansprakelijk voor elke overschrijding van de tijd tegen een kostprijs van €50,- per uur, die gefactureerd zal worden in stappen van een uur. De Klant stemt ermee in dat naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die Nomads Photo Booth kan hebben, de Klant een vergoeding van €50 zal betalen voor alle geboekte cheques die de Klant terugstuurt aan Nomads Photo Booth als betaling voor zijn diensten.

VOORSCHOT EN BETALING EVENT STYLING

Wij vragen bij boeking van onze styling service altijd een aanbetaling van 30% van het volledige bedrag.

Na het versturen van onze factuur heeft u 10 dagen de tijd om deze te betalen, hierna zullen wij beginnen met de te verrichten werkzaamheden.

Het overige gedeelte dient 10 dagen voor aanvang van het event te worden betaald.

Alle prijzen die Nomads Event hanteert zijn inclusief 21% btw en inclusief op en afbouw kosten.

De prijzen zijn exclusief reiskosten vanuit Amsterdam, 0.40,- per kilometer.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Nomads Event tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Zo dient de klant ervoor zorg te dragen dat de betreffende (evenement) locatie minimaal 6 uur voorafgaand het evenement aan Nomads Event beschikbaar wordt gesteld.

Nomads Event levert diensten/ producten zodra het volledige bedrag is voldaan.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Alle materialen die door Nomads Event worden geleverd voor de styling van het event blijven eigendom van Nomads event.

Nomads Event heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

Alle afbeeldingen, foto’s, schetsen, kleuren,  omschrijvingen op de website en social media zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het lek prikken van de ballonnen.

Indien Opdrachtgever om welke reden ook van mening is dat Nomads Event (een onderdeel van) de Overeenkomst niet naar behoren nakomt, dient hij binnen 3 werkdagen een schriftelijke ingebrekestelling aan Nomads Event te sturen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende tekortkoming te omvatten, zodat Nomads Event in staat is adequaat te reageren.

Nomads Event is in overleg met de consument gerechtigd om hoogstens 10% van de overeengekomen prijs af te wijken. Nomads event dient de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Nomads Event heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand de ingang ervan zal ondernemer de prijsaanpassingen mededelen aan de klant.

Alle materialen die worden geleverd voor de opmaak van de styling van een event zijn en blijven eigendom dan wel in beheer van Nomads Event. Gepersonaliseerde items mogen in overleg met Nomads Event worden gehouden.

Bij spullen die stuk retour komen na afloop van het event, brengen wij dit achteraf in rekening.

De offertes van Nomads Event styling zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 10 dagen, tenzij anders aangegeven.

Een prijsopgave die is samengesteld uit meerdere diensten en producten verplicht Nomads Event niet tot het verrichten van de opdracht tegen een deel van de offerte prijs.

Als er spullen worden stuk gemaakt komt dit in rekening voor de klant.

WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN

Elk verzoek voor een wijziging van datum, tijd of locatie moet schriftelijk gebeuren ten minste dertig (30) dagen vóór de oorspronkelijke datum van het evenement. Als er geen beschikbaarheid is voor de alternatieve datum, tijd of locatie, wordt de aanbetaling kwijtgescholden en worden er geen diensten geleverd. Bij elke annulering die minder dan dertig dagen voor de datum van het evenement plaatsvindt, worden alle ontvangen betalingen ingehouden.

COVID-19 MAATRGELEN

Bij een annulering door de gevolgen van Covid-19 hebben wij aangepaste annuleringsvoorwaarden. Bij een annulering van minimaal 10 dagen voor de geboekte datum wordt de aanbetaling van €200,- meegenomen naar een volgende boeking. Als het frame en achtergrond zijn ontworpen, worden deze meegenomen naar de volgende boeking. Dit is twee jaar geldig. Na de twee jaar komt dit bedrag te vervallen. Het overige bedrag van de boeking wordt teruggestort.

COVID-19 MAATRGELEN EVENT STYLING

In geval van annulering vanwege de gevolgen van Covid-19 hebben wij aangepaste annuleringsvoorwaarden. Bij annulering uiterlijk 10 dagen voor de geboekte datum zal de aanbetaling van 50% van de gehele prijs worden meegenomen naar een volgende boeking gedurende 1 jaar. Dit evenement dient in dezelfde stijl te zijn, indien wij reeds besteld en ontworpen hebben in uw specifieke thema.

Welkomstborden, stickers en alle andere producten of diensten die namen en/of datum betreffen kunnen niet kosteloos worden veranderd naar een volgend event, als deze al zijn ontwerpen.

Dit geldt ook voor producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

PARKEREN

De klant moet zorgen voor een parkeerplaats voor het voertuig van Nomads Event terwijl hij/zij op het evenement van de klant is. De parkeerplaats moet zich in de nabijheid van de locatie bevinden, en de Klant moet vóór de datum van het evenement de nodige parkeervergunning of -pas bezorgen.

TOEGANG, RUIMTE EN STROOM VOOR DE PHOTOBOOTH

De Klant dient een geschikte ruimte voor de photobooth te regelen op de locatie van de Klant. De ruimte moet vlak, stevig en minstens 15 bij 25 cm zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat toegang mogelijk is. De booth manager beslist op locatie wat de beste plek is voor het gebruiken van de Photo Booth en kijkt hierbij naar de lichtinvallen, achtergronden etcetera. Mocht de klant toch een andere plek kiezen voor het plaatsen van de Photo Booth is de klant zelf verantwoordelijk voor de uitkomst van de gemaakte foto’s.

De photobooth mag op een buitenlocatie worden geplaatst, mits deze beschermd is tegen weersinvloeden. Bij regen of kans op regen kan de Photo Booth niet buiten worden geplaatst. De verlichting buiten kan onderhevig zijn aan veranderingen, Nomads Photo Booth is hier niet verantwoordelijk voor. De klant is verantwoordelijk voor de stroomvoorziening van de photobooth (110V). De Photo Booth en printer mogen niet door iemand anders verplaatst worden als door de booth manager van die dag. Mocht dit toch gebeuren en levert dit schade op zal dit verhaald worden op de klant.

ONLINE GALERIJ

Bij ontvangst van de downloadbare link voor hoge resolutie bestanden, aanvaardt de klant alle verantwoordelijkheid voor het archiveren en beschermen van de foto’s. Nomads Event is niet verantwoordelijk voor de levensduur van de geleverde digitale media of voor toekomstige veranderingen in digitale technologie of medialezers die ertoe zouden kunnen leiden dat de geleverde schijven niet meer kunnen worden gelezen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de digitale bestanden indien nodig naar nieuwe media worden gekopieerd. Om de bestanden op te slaan in de online galerij, moet de gast op de Done knop tikken nadat de content is genomen.

ONTWERP FRAME

Nomads Event ontwerpt een frame op basis van door de klant aangeleverd materiaal, inclusief logo’s, lettertypes, monogrammen en ideeën. Bedrijf zal zorgen voor een ontwerp en twee revisies, extra revisies zullen worden gefactureerd aan de klant tegen € 30 per revisie. Op elk frame staat de tekst Nomads Event weergegeven, dit zou in overleg kunnen worden aangepast naar Nomads Photo Booth.

PRINTEN

Indien geboekt wordt met onbeperkt aantal prints, kan het voorkomen dat Nomads Photo Booth tijdens het evenement het papier en de inkt moet bijvullen. U kunt contact opnemen met de manager van de booth als het opraakt.

MODELVERLENING

Nomads Photo Booth behoudt zich het recht voor om beelden die met de photobooth geproduceerd zijn in het kader van deze Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij, te hosten, op te slaan, in cache op te slaan, te reproduceren, te publiceren, weer te geven (publiek of anderszins), uit te voeren (publiek of anderszins), te distribueren, door te geven, te wijzigen, aan te passen en afgeleide werken te creëren, en om dezelfde beelden te reproduceren, in elk geval met het oog op het promoten van de Nomads Photo Booth, zijn diensten en andere zakelijke doeleinden te goeder trouw. DE KLANT GARANDEERT DAT HIJ DE WERKELIJKE BEVOEGDHEID HEEFT OM IN TE STEMMEN MET HET GEBRUIK VAN DE GELIJKENIS VAN ALLE PERSONEN IN DE BEELDEN OP DEZE MANIER EN ZAL HET BEDRIJF SCHADELOOSSTELLEN IN OVEREENSTEMMING MET DE SCHADELOOSSTELLINGSCLAUSULE DIE IN DEZE OVEREENKOMST HIERONDER IS BEPAALD.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; VERKLARING VAN AFSTAND

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, TENZIJ ANDERS VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST, ZAL NOMADS PHOTO BOOTH, NOCH EEN VAN HUN WERKNEMERS, MANAGERS, FUNCTIONARISSEN OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER DE KLANT VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, ECONOMISCHE, VOORBEELDIGE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGVERLIEZEN OF SCHADE) DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VERBAND HOUDEN MET: (A) DE PHOTOBOOTH SERVICE; (B) ELKE ACTIE DIE ONDERNOMEN WORDT IN VERBAND MET AUTEURSRECHTEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ELK INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT, PUBLICITEITSRECHT, VERTROUWELIJKHEIDSRECHT, EIGENDOMSRECHT OF PRIVACYRECHT; (C) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE WERKING VAN DE SERVICE; OF (D) SCHADE AAN DE COMPUTER, HET MOBIELE APPARAAT OF ANDERE APPARATUUR OF TECHNOLOGIE VAN EEN GEBRUIKER. IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF IEMAND ANDERS VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT.

DE KLANT STEMT ERMEE IN NOMADS PHOTO BOOTH, WERKNEMERS, MANAGERS, FUNCTIONARISSEN EN AGENTEN TE VERDEDIGEN (OP VERZOEK VAN NOMADS PHOTO BOOTH), SCHADELOOS TE STELLEN EN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE CLAIMS, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE, VERLIES EN ONKOSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT REDELIJKE ADVOCATENKOSTEN EN KOSTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF OP EENDER WELKE MANIER VERBONDEN MET EENDER WELKE VAN DE HIERBOVEN VERMELDE AANSPRAKELIJKHEDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE ACTIE ONDERNOMEN IN VERBAND MET DE MODEL RELEASE VOORZIEN IN DEZE OVEREENKOMST, AUTEURSRECHTEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELK INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT, PUBLICITEITSRECHT, VERTROUWELIJKHEIDSRECHT, EIGENDOMSRECHT OF PRIVACYRECHT.

DIVERSE VOORWAARDEN

In het geval Nomads Photo Booth niet in staat is om een werkende photobooth te leveren gedurende ten minste 80% van de serviceperiode, zal de Klant een pro rata bedrag terugbetaald krijgen op basis van het bedrag van de ontvangen service. Indien geen service is ontvangen, is de maximale aansprakelijkheid van Nomads Photo Booth de terugbetaling van alle betalingen die van de Klant zijn ontvangen. Alvorens een partij een actie begint, zal elke partij samenkomen in een poging te goeder trouw om hun geschillen op te lossen. Indien beide partijen er niet in slagen hun geschil op te lossen, stemmen beide partijen ermee in hun geschil voor te leggen aan een neutrale bemiddelaar. Beide partijen gaan akkoord met de jurisdictie, het rechtsgebied en de rechtskeuze van de hoofdzetel van Nomads Photo Booth op het ogenblik van de uitvoering van deze Overeenkomst.

ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF.

De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle verkoop- en servicekosten definitief zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je weten wat wij te bieden hebben en wat je ongeveerlijk betaald voor onze services gebruik dan de handige planner.

× Vragen?